Yleiset ehdot

1. Määritelmät
"Sopimus": EasySIGN:n ja Asiakkaan välinen sopimus Tuotteiden ostamisesta ja toimittamisesta EasySIGN-verkkokaupan kautta.
"Asiakas": luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka kanssa EasySIGN on tehnyt sopimuksen tai joka vierailee EasySIGN-verkkokaupassa edellyttäen, että luonnollinen henkilö ei koskaan toimi kuluttajan ominaisuudessa.
"EasySIGN": EasySIGN BV, kotipaikka Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Alankomaat, kaupparekisterinumero 17186197.
"EasySIGN-verkkokauppa": digitaalinen kauppa, jossa EasySIGN myy tuotteita.
"Yleiset ehdot": näitä yleisiä ehtoja.
"Hyperlinkki":  merkintä verkkosivulla, joka tarjoaa linkin toiselle verkkosivulle.
"Immateriaaliomaisuus": kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien kaikki lähioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, patenttioikeudet, mallioikeudet, kauppanimioikeudet, tietokantaoikeudet ja lähioikeudet.
"Juhlat": EasySIGN ja asiakas yhdessä.
"Tuotteet": ohjelmistot, tuki, koulutus ja kaikki muut EasySIGNin EasySIGN-verkkokaupan kautta tarjoamat tuotteet tai palvelut.
2. sovellettavuus
2.1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin EasySIGN-verkkokaupassa tehtyihin tarjouksiin ja kaikkiin EasySIGN-verkkokaupasta syntyviin sopimuksiin EasySIGNin ja Asiakkaan välillä.
2.2. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin tulkitsee yhden tai useamman Sopimuksen ja/tai näiden yleisten sopimusehtojen laittomaksi, jäävät Sopimuksen tai näiden yleisten sopimusehtojen muut määräykset voimaan osapuolten välillä.
3. SOPIMUKSEN TEKEMINEN
3.1. EasySIGN-verkkokaupassa Tuotteisiin liittyvät EasySIGN-lausekkeet katsotaan Asiakkaan kutsuksi tehdä tarjous. Sopimus syntyy, kun EasySIGN vahvistaa asiakkaan tilauksen. Vahvistus suoritetaan lähettämällä asiakkaalle sähköposti. Asiakas voi purkaa Sopimuksen niin kauan kuin hyväksyntää ei ole vahvistettu.
3.2. EasySIGN toimittaa Yleiset ehdot Asiakkaan saataville EasySIGN-verkkokaupan hyperlinkin kautta ennen Sopimuksen tekemistä. Asiakkaan omalla vastuulla on tallentaa tai tulostaa kopio Yleisistä ehdoista EasySIGN-verkkokaupan palveluiden kautta.
3.3. Huolimatta EasySIGNin laillisista velvoitteista säilyttää sopimus ja/tai yleiset ehdot, EasySIGN ei ole vastuussa minkään arkistoidun sopimuksen ja/tai yleisten sopimusehtojen saamisesta Asiakkaan saataville.
4. VIESTINTÄ
4.1. Kaikki EasySIGNin ja Asiakkaan välinen viestintä tapahtuu sähköpostitse, ellei Yleisissä ehdoissa ja/tai sopimuksessa toisin mainita.
4.2. Sähköinen viestintä katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jona se on lähetetty, ellei vastaanottava osapuoli pysty toisin osoittamaan. Jos yhteydenottoa ei ole vastaanotettu Asiakkaan sähköpostilaatikkoon liittyvien toimitus- ja/tai saavutettavuusongelmien vuoksi, tämä tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla, vaikka Asiakkaan sähköpostilaatikko sijaitsisi kolmannella osapuolella.
4.3. TARKASTUSKÄYTÄNTÖ: EasySIGN-asiakkaita, joilla on tilaus, kirjautuminen ja salasana, voidaan pyytää antamaan arvostelu julkaistavaksi EasySIGN-verkkosivustolla. Joten kaikki arvostelut ovat ehdottomasti EasySIGN-asiakkaita. Arvostelut allekirjoitetaan nimellä ja yrityksellä. Arvostelu voi koskea mitä tahansa kokemusta EasySIGN-tilaustuotteen tai EasySIGNin suoran palvelun käytöstä. Katsaus liittyy kahden viime vuoden kokemukseen. Kokonaispistemäärän laskeminen on kaikkien arvostelujen keskiarvo. Kaikki arvostelut on tehtävä englanniksi ja ne käännetään automaattisesti.
5. TERMI JA PÄÄTTÄMINEN
5.1. Jos Asiakas on ostanut Tuotteen tilausperusteisesti, Sopimuksen voimassaoloaika on tilauslomakkeessa määritetty kesto ("Alkukausi"). Tämän ajanjakson umpeuduttua Sopimus uusitaan automaattisesti seuraaviksi alkuperäistä sopimusjaksoa vastaaviksi ehdoiksi (jokainen "Seuraava sopimuskausi"), ellei Asiakas peruuta tilausta EasySIGN-verkkokauppatilillään ennen Alkujakson päättymistä tai Seuraava termi. EasySIGN toimittaa Asiakkaalle ajoissa ilmoituksen Sopimuksen automaattisesta uusimisesta. Tämän ilmoituksen tulee sisältää uusitun tilauksen kulloinkin voimassa oleva hinta.
5.2. Jos Asiakas ei noudata, ei ajoissa tai ei asianmukaisesti täytä mitään EasySIGN:n kanssa tehdystä sopimuksesta johtuvia velvoitteita, EasySIGNillä on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse kokonaan tai osittain ilman laillista väliintuloa ja ilman oletusilmoitusta.
5.3. Jos EasySIGN irtisanoo sopimuksen, kaikki olemassa olevat vaatimukset erääntyvät välittömästi. Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, joita EasySIGNille aiheutuu tällaisen irtisanomisen seurauksena, mukaan lukien edun, voiton tai liiketoiminnan menetys.
6. HINTA JA MAKSU
6.1. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan EasySIGN-verkkokaupassa. Maksu suoritetaan EasySIGN-verkkokaupassa määritellyllä tavalla.
6.2. Jos Asiakas on ostanut Tuotteen tilauksen perusteella, tilauksen hinta päivittyy automaattisesti uusimishetkellä EasySIGN-verkkokaupassa ilmoitettuihin todellisiin hintoihin.
6.3. Kaikki hinnat ovat euroina, kuten EasySIGN-verkkokaupassa on ilmoitettu, ilman arvonlisäveroa ja muita julkisia maksuja. EasySIGN voi muuttaa kaikkia EasySIGN-verkkokaupan ja mainoksissa olevia hintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki hinnat voivat olla painovirheitä, virheitä ja teknisiä muutoksia koskevia, EasySIGN:llä on oikeus peruuttaa tilaus näissä tapauksissa.
7. TOIMITUS
7.1. EasySIGN toimittaa Tuotteet EasySIGN-verkkokaupassa määritellyllä tavalla.
7.2. Toimitusajat ja/tai toimituspäivät eivät ole koskaan varmoja, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
8. PALAUTUSKÄYTÄNTÖ
Asiakas voi palauttaa Tuotteen vain sellaisilla tuotekohtaisilla ehdoilla. Jos tällaiset erityisehdot eivät sisällä palautusoikeutta, Asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa kyseistä tuotetta.
9. TUOTEKOHTAISET EHDOT
Asiakas hyväksyy, että seuraavat Tuotekohtaiset ehdot koskevat seuraavien tuotteiden ostamista EasySIGN-verkkokaupan kautta: – Ohjelmisto: linkki loppukäyttäjän lisenssisopimukseen
10. YKSITYISYYS
10.1. Tilatessaan Tuotteita EasySIGN-verkkokaupasta Asiakkaan tulee luoda EasySIGN-tili. Asiakkaan katsotaan lukeneen EasySIGNin tietosuojaselosteen (johon pääsee käsiksi tätä) ja yhtyy tapaan EasySIGN proluovuttaa Asiakkaan henkilötietoja.
10.2. Asiakas on tietoinen siitä EasySIGN prohävittää Asiakkaan tiedot, mukaan lukien tiedot asiakkaan toiminnasta EasySIGN-verkkokaupassa, kuten vierailluista sivuista, EasySIGN-verkkokaupan eri osissa vietetystä ajasta, Asiakkaan käyntien Internet-osoitteesta ja Asiakkaan tilaamasta Ohjelmistosta. EasySIGN tallentaa nämä tiedot tietokantaan, jota käytetään Sopimuksen toimeenpanossa. Tämä toteutus sisältää toimenpiteitä asiakaskokemuksen parantamiseksi ja tietojen tai tarjousten tarjoamiseksi Asiakkaalle.
10.3. Asiakas voi nähdä ja tarvittaessa muuttaa EasySIGNin keräämiä henkilötietojaan. Asiakkaalla on oikeus vaatia asiaankuuluvien tietojen lopettamista tai sulkemista. EasySIGN tekee päätöksen tästä asiasta 4 (neljän) viikon kuluessa punnittuaan asiaan liittyvät intressit (toisaalta EasySIGNin ja toisaalta Asiakkaan yksityisyyden edut). Sulkemis- tai poistopäätöksen sattuessa EasySIGN ilmoittaa Asiakkaalle, missä määrin Asiakkaan Ohjelmiston käyttöä vähennetään tai estetään.
11. MUUTOKSET JA LISÄYKSET
Sopimuksen ja/tai yleisten sopimusehtojen ehtoihin tehdyt muutokset ja lisäykset ovat voimassa vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti ja/tai sähköisesti, ja ne voidaan siten vain todistaa.
12. MUKAINEN, SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN
12.1. Sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakeja. 11. huhtikuuta 1980 tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei voida soveltaa.
12.2. EasySIGN:llä on oikeus harkintansa mukaan antaa Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa alihankintana mille tahansa kolmannelle osapuolelle.
12.3. EasySIGN voi siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet tässä ja kohdassa 9 määriteltyjen Tuotekohtaisten ehtojen mukaisesti eivät ole siirrettävissä.
12.4. Jos jokin yleisistä ehdoista tai sopimuksesta on EasySIGN:n kohtuullisen arvion mukaan mitätön tai muuten täytäntöönpanokelvoton, EasySIGNillä on oikeus irtisanoa Sopimuksen muu sisältö, paitsi siltä osin kuin tämä katsottaisiin kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista tietyissä olosuhteissa.
12.5. Kaikki Sopimuksesta johtuvat riidat saatetaan yksinomaan toimivaltaisen 's-Hertogenboschin, Alankomaiden, tuomioistuimeen.

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi. Ottaa yhteyttä tukitiimimme.

Are you ready to make things EASY?